inpink logo


  (موعظه کوتاه ) خدایا دیگر توان ادامه ندارم 09.11.2014

  HD
  4:25
  • 2270
  • 57
  • 2
  Проголосовало пользователей: 59
  اگه دلت شکسته ، تنها شدی و خسته ، پشت در قلب توست ، خدای زنده با توست - بخشی از سری موعظه های اقتدار از کشیش سیامک زرگری بهمراه سروده ای از پرستنده مسح شده خدا ژیلبرت هوسپیان با ما در ارتباط باشید از طریق: http://www.elam-alive.com https://www.facebook.com/kelisairanian.essen/ http://www.youtube.com/user/elamalive https://new.livestream.com/elamalive/ http://www.ustream.tv/channel/elam-alive-church bambuser.com/channel/iccessen
  ЕЩЁ
  • СКАЧАТЬ
  واعظ: کشیش سیامک زرگری - کلیسای عیلام زنده - کلیسای ایرانیان شهر اسن با ما در ارتباط باشید از طریق: http://www.elam-aliv...
  • СКАЧАТЬ
  واعظ: کشیش سیامک زرگری - کلیسای عیلام زنده - کلیسای ایرانیان شهر اسن با ما در ارتباط باشید از طریق: http://www.elam-aliv...
  • СКАЧАТЬ
  بخشی از سری موعظه های اقتدار از کشیش سیامک زرگری - کلیسای عیلام زنده با ما در ارتباط باشید از طریق: http://www.elam...
  • СКАЧАТЬ
  بخشی از سری موعظه های اقتدار از کشیش سیامک زرگری - کلیسای عیلام زنده با ما در ارتباط باشید از طریق: http://www.elam...
  • СКАЧАТЬ
  واعظ: کشیش سیامک زرگری - کلیسای عیلام زنده - کلیسای ایرانیان شهر اسن با ما در ارتباط باشید از طریق: http://www.elam-aliv...
  • СКАЧАТЬ
  واعظ: کشیش سیامک زرگری - کلیسای عیلام زنده - کلیسای ایرانیان شهر اسن با ما در ارتباط باشید از طریق: http://www.elam-aliv...
  • СКАЧАТЬ
  واعظ: کشیش سیامک زرگری کلیسای عیلام زنده - کلیسای ایرانیان شهر اسن با ما در ارتباط باشید از طریق: http://www.elam-alive....
  • СКАЧАТЬ
  معلم: کشیش سیامک زرگری - کلیسای عیلام زنده - کلیسای ایرانیان شهر اسن با ما در ارتباط باشید از طریق: http://www.elam-aliv...
  • СКАЧАТЬ
  واعظ: کشیش سیامک زرگری - کلیسای عیلام زنده - کلیسای ایرانیان شهر اسن با ما در ارتباط باشید از طریق: http://www.elam-aliv...
  • СКАЧАТЬ
  پیامی کوتاه از سری موعظه های اقتدار از کشیش سیامک زرگری کلیسای عیلام زنده - کلیسای ایرانیان شهر اسن با ما...
  • СКАЧАТЬ
  بخشی از سری موعظه های اقتدار از کشیش سیامک زرگری - کلیسای عیلام زنده با ما در ارتباط باشید از طریق: http://www.elam...
  • СКАЧАТЬ
  واعظ: کشیش سیامک زرگری - کلیسای عیلام زنده - کلیسای ایرانیان شهر اسن با ما در ارتباط باشید از طریق: http://www.elam-aliv...
  • СКАЧАТЬ
  بخشی از سری موعظه های اقتدار از کشیش سیامک زرگری با ما در ارتباط باشید از طریق: http://www.elam-alive.com https://www.facebook.com/k...
  • СКАЧАТЬ
  بخشی از سری موعظه های اقتدار از کشیش سیامک زرگری با ما در ارتباط باشید از طریق: http://www.elam-alive.com https://www.facebook.com/k...
  • СКАЧАТЬ
  بخشی از سری موعظه های اقتدار از کشیش سیامک زرگری - کلیسای عیلام زنده با ما در ارتباط باشید از طریق: http://www.elam...
  • СКАЧАТЬ
  زیرا دعای‌ پارسایان در عمل‌، قوت‌ بسیار دارد. یعقوب 16:5 - بخشی از سری موعظه های اقتدار از کشیش سیامک زرگری...
  • СКАЧАТЬ
  زیرا دعای‌ مرد عادل‌ در عمل‌، قوت‌ بسیار دارد. یعقوب 16:5 - بخشی از سری موعظه های اقتدار از کشیش سیامک زرگری...
  • СКАЧАТЬ
  بخشی از سری موعظه های اقتدار از کشیش سیامک زرگری با ما در ارتباط باشید از طریق: http://www.elam-alive.com https://www.facebook.com/k...
  • СКАЧАТЬ
  واعظ: کشیش سیامک زرگری - کلیسای عیلام زنده - کلیسای ایرانیان شهر اسن با ما در ارتباط باشید از طریق: http://www.elam-aliv...
  • СКАЧАТЬ
  واعظ: کشیش سیامک زرگری - کلیسای عیلام زنده - کلیسای ایرانیان شهر اسن با ما در ارتباط باشید از طریق: http://www.elam-aliv...
  • СКАЧАТЬ
  واعظ: کشیش سیامک زرگری - کلیسای ایلام زنده - کلیسای ایرانیان شهر اسن.
  • СКАЧАТЬ
  قسمتی از سری موعظه های اقتدار از کشیش سیامک زرگری - کلیسای عیلام زنده با ما در ارتباط باشید از طریق: http://www.el...
  • СКАЧАТЬ
  واعظ: کشیش سیامک زرگری - کلیسای عیلام زنده - کلیسای ایرانیان شهر اسن با ما در ارتباط باشید از طریق: http://www.elam-aliv...
  • СКАЧАТЬ
  واعظ: کشیش سیامک زرگری - کلیسای عیلام زنده - کلیسای ایرانیان شهر اسن با ما در ارتباط باشید از طریق: http://www.elam-aliv...
  • СКАЧАТЬ
  بخشی از سری موعظه های اقتدار از کشیش سیامک زرگری با ما در ارتباط باشید از طریق: http://www.elam-alive.com https://www.facebook.com/k...
  • СКАЧАТЬ
  بخشی از سری موعظه های اقتدار از کشیش سیامک زرگری با ما در ارتباط باشید از طریق: http://www.elam-alive.com https://www.facebook.com/k...
  • СКАЧАТЬ
  واعظ: کشیش سیامک زرگری - کلیسای عیلام زنده - کلیسای ایرانیان شهر اسن با ما در ارتباط باشید از طریق: http://www.elam-aliv...
  • СКАЧАТЬ
  بخشی از سری موعظه های اقتدار از کشیش سیامک زرگری - کلیسای عیلام زنده با ما در ارتباط باشید از طریق: http://www.elam...
  • СКАЧАТЬ
  زیرا دعای‌ مرد عادل‌ در عمل‌، قوت‌ بسیار دارد. یعقوب 16:5 - بخشی از سری موعظه های اقتدار از کشیش سیامک زرگری...
  • СКАЧАТЬ